fara

Bývalá fara čp. 1 je situována na svažitém, k severu se svažujícím terénu a na jih od fary je situován výše položený kostel sv. Jakuba. Vlastní budovu fary tvoří dvě přízemní křídla, která na sebe navazují v ostrém úhlu a jsou zastřešena polovalbovými střechami, které jsou kryty pálenou bobrovkovou krytinou. Jižní křídlo do dvora je patrové s hospodářským přízemím. Severní křídlo do dvora se uplatňuje jako zvýšené přízemí. Křídla farní budovy svírají svažitý dvůr, jenž byl rozšířen o hospodářské zázemí na západní straně. Hospodářské zázemí bylo tvořeno stodolou a otevřenou vozovou kolnou, jenž byly zbourány v průběhu 20. století. Na severu zůstala zachována hospodářská budova – chlévy, která byla v pol. 20. století přestavěna na kravín JZD. Na SZ nároží východního křídla navazuje kamenná zídka, ke které byl dodatečně přistaven cihelný chlívek (kurník), který byl zbořen ve 2. pol. 20. století. Na sever od fary se nachází bývalá farní zahrada, která není předmětem památkové ochrany. Dvůr fary není ohraničen, volně přechází v sousední pozemky. Od roku 1956 byla do roku 2008 fara bez využití. V současné době je v budově informační a kulturní centrum obce.