dům U Sedmi kamenných sloupů

Dům vznikl na základech dvou středověkých domů. Fasáda řadového trojpatrového domu je jednotná, historizující z konce 19.stol., zachovává starší rytmus oken (3+3) a rozdělení objektu do dvou pův. samostatných jednotek.Určujícím prvkem jsou arkády loubí,širší vlevo. Parter pokrývá bosáž a člení bosované pilastry,které se ve formě bosovaných lisen objevují ve všech dalších podlažích.Okna s pův. profilovanými konstrukcemi doplňují parapety, v 1. p. přímé římsy, ve 2.p. segmentové frontony. Okna 3.p. bez šambrán,plocha tu již není rustikována, ale člení ji zdvojené a jednoduché pilastry. Nad bohatě profilovanou korunní římsou probíhá atiková balustráda. Za novější fasádou hodnotné historické konstrukce; sklepy gotické. Všechny sklepy mají valené klenby, některé z cihel, starší z lomového kamene. Podloubí tvoří dvě pole "křížové" klenby. Z dřívější stavební etapy pocházejí prostory v přízemí. Pravá záp. polovina je starší, vých. polovina byla nově řešena při renesančních přestavbách.(Domenico de Bossi, který dům vlastnil). Schodiště v zadním traktu je renesanční. Patro v hl. budově prošlo dispozičními změnami v konci 19. stol., je plochostropé, až na část klasicistně upravenou v zadních traktech pravého domu. V 1. p. jsou pod omítkou zbytky ornamentální malby. Ve 2. p. se zachovaly stropy s barokními fabiony. Pravá polovina domu má dispozici určenou historizující přestavbou, stejně jako 3. p. Věžovitá stavba v nejjižnějším kraji parcely zaklenuta valeně s lunetovými výsečemi vytaženými do lehkých hřebínků.