dům U Halánků

Objekt celkem z 5 domů. Na půdoryse zachovaných gotických sklepů se dosud jeví 3 samostatné celky, sklepy čtvrtého SV domu při ul. Náprstkově lze považovat za starší. Středověké úseky zdí zůstaly dochovány i v přízemí, především v obvodovém zdivu jižního křídla a v zadním traktu střední části, který je zřetelně starší než renesanční dispozice přízemí. Spojené domy nechal pronikavě přestavět koncem 16. stol. tehdejší majitel Václav Krocín, tehdy dosáhl dům dnešní rozlohy, byla vytvořena dispozice přízemí s průjezdem z Betlémského nám. a rozvrh 1. p. s většinou kleneb. Nad zadní části průjezdu byla v 1. p. zřízena otevřená renesanční loggia. V barokním období bylo zaklenuto přízemí záp. části křídla při Betlémské ul., v pozdním 18. stol. přeřešen vnějšek budovy, provedeny mansardové střechy a renesanční nosný systém pavlačí zesílen arkádami na přizděných pilířích. V období pozdního klasicismu přibylo krátké křídlo po severní straně někdejší zahrady při západním okraji parcely. V r. 1886 bylo zadní křidélko rozšířeno až na hranici parcely o patrový přístavek. Pronikavě proměnila vzhled domu demolice severozápadní, pivovarské části domu. Hl. budova k Betlémskému nám., s širokým dvorním rizalitem s vjezdem, se lomí do krátkého křídla při Náprstkově ul., fasáda 7osá, střední rizalit pokrytý pásovou rustikou, půloválný štít nad průběžnou hl. římsou s freskou Zvěstování z konce 18. stol., průběžnou kordonovou římsu nad portálem přerušuje eliptická kartuše s nápisem "U Halánků, pivovar a vinopalna". Okno nad kartuší ve svislém, mírně vpadlém pásu rámuje plochá šambrána s přímou nadokenní římsou. Po obou stranách rizalitu jsou jednoduše rámována okna 1. p. součástí svislých pásů s obdélnými výplněmi v parapetech a v nadpraží. Obě nárožní průčelí svírají liseny s čabrakovými motivy pod hl. římsou. Krátké křídlo při Náprstkově ul. je do ulice 4osé, okna člení stejné prvky jako čelní průčelí. Dlouhé jižní průčelí podél ul. Betlémské vykrajují v přízemí v nepravidelných intervalech novodobá zamřížovaná okna. Okna patra, s lištovými šambránami, souhlasí s osami oken v přízemí jen výjimečně. Čelo tohoto křídla při ul. U Dobřanských je tříosé. Zamřížovaná okna v přízemí mají půlkruhové záklenky pod mohutnými klenáky. Průběžná parapetní zídka v 1. p. mírně předstupuje, okna nad ní doplňují listové šambrány.