dům U Človíčků

Hloubková parcel. Fasáda do náměstí: tříosá, třípatrová, barokní, v přízemí dvojice lomených oblouků loubí z gotických tvarovaných cihel, patra členěna lisenovými rámci, okna 1.p. střídavě segmentové a trojúhelné frontony, ostění s viditelnými zbytky uch s kapkami, překryté raně klasicistní šambránou. okna 2.p.zvlněné římsy, volutová ucha a klasicistně zjednodušené suprafenestry a parapety. okna horního polopatra s podloženým ostěním (možná řešení F.M.Kaňky). Dvorní fasáda hl. objektu: prosklená pavlač, starší detaily-okno zadní komory s pozdně gotickým ostěním, v patrech po třech sdružená okna s lištovými šambránami), fabionová římsa raně klasicistní. severní křídlo završuje klasicistní terasa s původním kovaným zábradlím.