Dům čp.5 se sýpkou

Jednopatrový, zděn částečně podsklepený dům, zapojený do obvodové zástavby Příhrádku, na severu navazující na věžovou bránu čp. 6 a na jihu kolmo propojený s objektem sýpky, přiložené k městské hradbě, která volně přechází v kulisovou bránu nádvoří. Střecha sedlová, s pultovými vikýři, omítané komíny. Dům má zhruba obdélný půdorys, v hlavní části dispozičně členěný jako podélný dvoutrakt, přerušený příčnou průchozí chodbičkou. V přízemí valeně klenuté prostory se segmentovými výsečemi v místě otvorů, zhruba uprostřed dvorního traktu je vloženo dvouramenné schodiště do patra a podkroví. Patro je plochostropé, podkroví upraveno na kanceláře. K uvedenému dvoutraktu je připojen nepravidelný spojovací článek, který je do nádvoří prolomen dvojosou vysokou arkádou s vloženým schodištěm do patra. Přízemí obsahuje valeně klenuté místnosti, stejně jako zvýšené přízemí přilehlé k věži a obrácené do bývalého příkopu. Patro je plochostropé, novodobě upravované. Fasády jsou hladce omítané, téměř nečleněné, opatřené jen nevýraznou kordonovou římsou krytou prejzy a profilovanou hlavní římsou. Vstupy na schodiště a do dílny vpravo od arkády mají hladká kamenná ostění s ležatým nadsvětlíkem. Ke schodišti jsou navíc zachovány vstupní dvoukřídlé klasicistní dveře s plasticky zdobenými rozetovými výplněmi. Okna v přízemí osazená ve špaletách, nepůvodní. Okna v 1. patře jsou 8tabulková, dvoukřídlá, v líci, bez šambrán. Sýpka: objekt propojený úzkým krčkem v nároží s uvedeným čp. 5 je jednopatrový, zděný, nepodsklepený se sedlovou střechou krytou bobrovkami. Dispozice v přízemí: původně zřejmě jednotný prostor stájí pro koně, zaklenutý křížově do 5 středních pilířů a odpovídajících přístěnných polopilířů, dodatečně rozdělen příčkami do 3 hlavních prostor. Vstup z předbraní z Pernštýnské ul., je už součástí brány (hrotitý pískovcový portálek s okosením). Plochostropé 1. patro s typickou sýpkovou dřevěnou konstrukcí se sloupky nesoucími průvlak, má vlastní vstup z bočního západního průčelí po vestavěném schodišti. Hladce omítané fasády člení jen pískovcová lištová ostění ležatých okének s vloženými kovovými mřížemi.