dům

Trojtraktový patrový dům se sedlovou střechou a mělčím prostředním traktem stojí v centru historického města na náměstí v severní frontě domů vedle zámku. Pod domem se nacházejí dvě podzemní patra. Některé původní dvorní objekty byly zbořeny. Na dvoře stojí bývalá stodola, která v současnosti slouží jako garáž. Zadní část dvora na východní straně ohraničuje kamenná zeď. Hladkou jižní fasádu v patře člení šest okenních os. Okna jsou dvoukřídlá dvojitá otvíravá dovnitř a ven s vnějšími křídly výškově dělenými na čtvrtiny osazenými v líci fasády. Šambrána je profilovaná s ušima. V přízemí přibližně ve středu průčelí jsou dřevěná vrata v kamenném portálu, nad portálem ve fasádě domovní znamení s korunkou. Vpravo od vrat dvojice oken s profilovanou šambránou. Vlevo dřevěné dvoukřídlé dveře v kamenném portálu s půlkruhovým nadpražím, nalevo od nich okno. V klenáku portálu monogram JS s datací 1826. Hlavní římsa je profilovaná. Sedlovou střechu s valbou na západní straně kryje pálená taška bobrovka kladená dvojitě. Na severní straně se nachází dvůr uzavřený ze tří stran domem, prostřední trakt – průjezd je v porovnání se zbývajícími trakty výrazně mělčí. Hladká fasáda středního traktu v patře ustupuje arkádou krytou předstupující střešní rovinou. V patře se nachází vlevo dřevěně prosklené dveře a vpravo okno s nadpražím ve tvaru stlačeného oblouku. V přízemí je vstup do průjezdu se segmentovým nadpražím, vpravo od něj okno. Severní štít východního traktu má hladkou fasádu. V přízemí je dvojice dřevěných vstupních dveří. Rampu kryje pultový přístřešek vynášený čtyřmi dřevěnými konsolami. Valbová střecha východního traktu je kryta pálenou taškou bobrovkou, na západní straně s dvojicí vikýřů – volských ok. Hlavní římsa jednoduše profilovaná. V západním průčelí východního traktu se v patře nachází 9 oken. Pět oken zleva má půlkruhové nadpraží, jsou dvojitá dřevěná dvoukřídlá otvíravá dovnitř a ven s křídly dělenými ve čtvrtinách výšky pásky. Čtyři okna vlevo mají rovné nadpraží, jsou dřevěná dvojitá otvíravá dovnitř a ven s křídly dělenými ve čtvrtinách výšky pásky. Vnější křídla všech oken lícují s fasádou. V přízemí jsou zleva dřevěná garážová vrata, dřevěné okno a dřevěné dvoukřídlé dveře. Mezi třetí a čtvrtou okenní osou zleva stojí zděný opěrný pilíř, ubíhající a nahoře krytý kamennou deskou se sklonem od líce fasády. Ve čtvrté okenní ose se v přízemí nachází okno, pod pátou dřevěné dveře osazené v kamenném portálu s rovným nadpražím. V šesté ose se nachází otvor s nadpražím tvaru stlačeného oblouku s dřevěnou prosklenou výplní, v ose jednokřídlé dveře, po stranách se zvýšeným parapetem krytým kamennou deskou. V osmé a deváté ose se nachází dřevěná dvojitá dvoukřídlá okna otvíravá ven a dovnitř s křídly dělenými ve třetinách výšky pásky. V severním průčelí západního traktu se nachází v přízemí dvě slepé arkády s půlkruhovým klenutím. Vlevo s okenním otvorem, vpravo se studnou s kovanou krycí mříží.Arkádu v patře nesou tři dřevěné konsoly. Vstup na arkádu umožňují dřevěné prosklené dveře. Podlaha arkády je dřevěná, její prostor kryje pultová stříška s taškou bobrovkou, jejíž konstrukci nesou dřevěné sloupky a konzoly. Ve východním průčelí západního traktu jsou v přízemí tři slepé arkády klenuté segmentově, Krajní jsou s dveřmi, v prostřední se nachází okno. Vpravo od arkád pod schodištěm dřevěné vstupní dveře se segmentovým nadpražím. Na zděnou arkádu v patře se vstupuje schodištěm na severní straně. Podlahu arkády včetně schodišťových stupňů kryje keramická dlažba. Zděné zábradlí arkády kryje dřevěná deska. Zastřešení je pokračováním roviny sedlové střechy traktu. Okna ve fasádě v patře jsou dřevěná dvojitá dvoukřídlá otvíravá ven a dovnitř s vnějšími křídly v líci fasády, křídla jsou ve čtvrtinách výšky dělena pásky. Dveře mezi okny jsou dřevěné prosklené. Na západní straně západního traktu se v soutce nachází prampouchy. Ve fasádě jsou v patře tři okna. Na severní straně vnitřní dvůr uzavírá plot se zděnými pilíři, mezi kterými je vyzděna nízká zídka. v době provádění reidentifikace byl plot nedokončený. Lichoběžníkový dvůr se štěrkovým násypem je přístupný od jihu průjezdem domu, nebo od východu komunikací z Jiráskovy ulice za sousedním domem. čp.38. Na severní straně dvora bylo v době reidentifikaci započato se stavbou plotu se zděnými, bobrovkami krytými pilířky.