dům

Dům čp. 22 stojí v centru obce, v jeho západní části, na severním břehu Ploskovického potoka. Jedná se o patrový z části zděný a z části roubený či hrázděný dům z větší části hladce omítnutý, postavený na půdorysu písmene “L” pod sedlovou střechou krytou původně (v roce 1967) pálenými bobrovkami na husté laťování, před rokem 1988 z části (hlavně nad obytným křídlem) nahrazenými raženými pálenými taškami a mezi roky 2002 - 2006 nahrazenými taškami betonovými. Jižní obytné křídlo je v přední (východní) části roubené s podstávkou, v zadní zděné. Na jižní straně je v přední části rozšířeno o přízemní přístavek bývalého výměnku (pod pultovou střechou plynule navazující na střechu vlastního domu), který měl ještě v roce 1988 svůj komín. Okna v patře zpravidla dvojitá dvoukřídlá čryřtabulková ven a dovnitř otvíravá, v roubené části v prkénkových šambránách s podokenními římsami a lícující s fasádou, ve zděné části ve špaletách v horní části lemovaných plochou šambránou zakončenou dole (asi v polovině výšky okna) kapkou. V přízemí jsou dnes okna jednoduchá jednokřídlá dovnitř otvíravá s dvojsklem, kde vnější sklo je rozděleno na šest tabulek, v roubené části lícují s fasádou, ve zděné jsou osazeny va špaletách. Před tím tam byla okna obdobná jako ve zděné části patra, s tím že vpadlé šambrány byly po celém obvodu okna a u výměnku okna lícovala s fasádou. Severní dvorní průčelí je tříosé. První dvě osy patří roubené části domu, v přízemí jsou dvě pole podstávky. Přízemek byl zde asi kolem roku 1900 opatřen “kožichem”, který byl mezi lety 2002 - 2006 zase odstraněn. Ve třetí ose jsou v přízemí dvoukřídlé asymetrické levé dovnitř otvíravé rámové dveře o šesti výplních osazené v dřevěné zárubni, v patře pavlač o dvou polích se svisle bedněným zábradlím s řezbou ozdobeným přelištováním. Za touto vnější stranou pavlače (lícující s fasádou) je hrázděná stěna domu s jedním oknem a dveřmi. Východní čelní štítové průčelí jižního křídla domu je i s výměnkem tříosé. První osa patří přízemnímu výměnku, ten má sokl s fabionovou korunní římsu spojenou po stranách nahoře ozdobně rozšířenými lisénami, trojúhelný štít má dnes svisle bedněný s téměř čtvercovým otvorem ve špici. Ještě v roce 2002 byl štít zděný a ve špici měl volské oko ve tvaru na výšku protáhlého srdce. Další dvě osy patří roubené části domu, v přízemí jsou dvě pole podstávky. Přízemek byl zde asi kolem roku 1900 opatřen “kožichem”, který byl mezi lety 2002 - 2006 zase odstraněn. Štít má dnes nově vyskládanou lomenici, která se od původní (v roce 2002 ještě zachovalé) liší použitím užších prken, zrušením oken v obou patrech a nepoužitím přelištování, ani toho ozdobně vyřezávaného pod bývalými okny. Jižní podélné průčelí je pětiosé, kde poslední dvě osy patří přízemnímu výměnku, který má sokl s fabionovou korunní římsu spojenou dvěmi nahoře ozdobně rozšířenými lisénami - uprostřed a u jihovýchodního nároží, u jihozápadního liséna chybí. První tři osy průčelí patří vlastnímu domu, průčelí má zde pásovou kordonovou římsu a bedněnou římsu korunní. Ve třetí ose je okno pouze v patře, od výše popsaných se liší - je jednoduché ven otvíravé lícuje s fasádou a má prkénkovou šambránu. Je osazené v hrázděné části patra tohoto průčelí, která je větší částí zakryta střechou výměnku. Boční západní průčelí výměnku je hrubě omítnuto a má jedno okno. Západní hospodářské zděné křídlo domu má dnes k severnímu štítovému průčelí přistavěny dvě garáže (s dvěmi branami a dosud neosazenými vraty) pod sedlovou střechou krytou betonovými taškami. Jeho západní (k sousedům obrácené) průčelí má pouze jedno okénko, je hrubě omítnuté a ve střední části v patře hrázděné. Východní dvorní průčelí hospodářského křídla domu je sedmiosé. V přízemí v prvních dvou osách jsou dveře, z nichž ty první vznikly po roce 1967 z okna, ve třetí ose je výškově situované obdélné zamřížované okénko. Nad těmito třemi otvory je v patře pavlač o třech polích se svisle bedněným zábradlím s řezbou ozdobeným přelištováním. Za touto vnější stranou pavlače (lícující s fasádou) je hrázděná stěna domu s jedním oknem a dvěmi dveřmi. Zbývající část průčelí má pásovou kordonovou římsu a bedněnou římsu korunní. V patře má čtyři segmentová okna bez výplní s šambránami s podokenními římsami. Pod nimi je ve čtvrté ose úzké obdélné okno, v páté ose dveře s nadsvětlíkem, v šesté a sedmé ose segmentová okna, vše dnes bez výplní s vpadlými šambránami. Předchůdcem dnešních (výše zmíněných) garáží byly ve východním průčelí čtyřosé chlévy, které měly v 1. a ve 3. ose ven otvíravé levé s fasádou lícující dveře a ve 2. a 4. ose po okně. Měly sedlovou střechu krytou pálenými bobrovkami na husté laťování. Zbourány a nahrazeny garážemi byly někdy v letech 2002 - 2006. Před západní částí jižního průčelí je předzahrádka, oplocená novodobým plotem, tak i ostatní oplocení. V minulosti doplňovaly dům na usedlost na východní straně hospodářská budova a na straně severní stodola.