dům

Patrový dům postavený na obdélném půdorysu při severovýchodním nároží kostela kryje valbová střecha s drážkovou taškou, prolomená na delších stranách trojicí novodobých valbových vikýřů. Obě delší souměrně řešené fasády jsou v obou podlažích sedmiosé, se vstupem situovaným na střední osu. Okna lemuje šambrána s lištou a parapetní římsy v patře, respektive průběžná parapetní římsa v přízemí. Podlaží odděluje kordonová římsa, celou fasádu ukončuje odsazená profilovaná římsa korunní. Oba vstupy zdůrazňuje jednoduchý pravoúhlý portál s nástavcem se zrcadlem a rovným překladem, navazujícím na kordonovou římsu.