dům

Ředitelský dům č. p. 910 situovaný v jihozápadním nároží areálu, přízemní podsklepená stavba s obytným podkrovím obdélného půdorysu, pod polovalbovou střechou krytou s pálenými bobrovkami na husté laťování, v hřebenu střechy s dvojicí komínových těles. Omítky sgrafitové, identické dle hlavní budovy a ohradní zdi - svrchní omítka bílá, spodní probarvená do karmínové červěně, sgrafita obloučková. Fasády členěny předstupujícím pískovcovým soklem (u dvorních průčelí pouze v omítce), lizénovými rámci a konzolovou hlavní římsou. Okenní otvory obdélné, výplně dřevěné, trojdílné šestikřídlé devítitabulkové, ve dvou třetinách výšky dělené poutcem, osazené ve špaletě. Jižní štítové průčelí v dvouosé, ve štítu v centrální ose obdélné okno, po stranách s nautickými okénky. Hlavní vstup z Masarykovy ulice v západním průčelí stavby s dvoukřídlými dveřmi v obdélném závětří s dvojicí prstencově bosovaných sloupů. Nad vstupem nízký pultový vikýř s trojící nízkých obdélných okének. Na jih od vstupu jedno okno. Severní dvorní průčelí je tříosé, ve středu zadní vstup v hlubokém závětří, po stranách po dvoukřídlém třítabulkovém úzkém okně s poutcem, štít týž jako u jižního průčelí. Východní průčelí tříosé s třemi lisénovými rámy, v prostřední ose okno trojdílné, po stranách úzká okna jako v severním průčelí.