Dolní Nezly - vesnická památková zóna

První zmínka o vsi pochází již z konce 12. století. V roce 1233 byly součástí zboží premonstrátského kláštera v Teplé a v tomto roce přešly do řádu německých rytířů, který sídlil v blízkých Býčkovicích. Ve 14. století se Nezly uvádějí jako majetek řádu pruských křížovníků. V roce 1437 zapsal český král Zikmund ves s dalším zbožím Jeníku z Valdštýna, po jeho smrti majetek přešel na Jana z Vartenberka. V době husitských válek se majitelé střídali, po nich vesnice přešla do majetku Dubanských z Duban, a nakonec se stala součástí ploskovického panství, kde jsou zmiňovány již obě obce, Horní a Dolní Nezly. S ploskovickým panstvím ves setrvala až do zániku vrchnostenské správy, která byla v českých zemích ukončena roku 1848. V roce 1995 byla vesnice prohlášena památkovou zónou. Na mapě stabilního katastru jsou objekty postavené okolo návsi povětšinou zděné, ostatní stavby jsou označeny jako spalné (roubené). Většina spalných stodol ukončujících stavební parcely jsou dnes zbořené, některé jsou přestavěné na objekty k bydlení. Obec si zachovala historickou urbanistickou podobu a její současný stavební rozvoj je nepatrný. Kolem svažité nevelké návsi stojí ze tří stran mohutné patrové domy, na tu nejspodnější stranu průčelím ústí dům č. ev. 1, ostatní jsou v zahradách a hlavní štíty mají obráceny na druhou, jižní stranu. Výškové uspořádání stavení č. ev. 1 a 2 ovlivňuje okolní svažitý terén. Směrem do návsi je dům zděný a v přízemní, býval v něm koloniál. Z bočního pohledu je tato chalupa patrová, zčásti roubená, zčásti zděná. Zadní roubený díl má bohatě vyřezávanou lomenici a ozdobně řešenou podstávku, ve zděném přízemí střední části jsou vstupní dveře do obytného domu a hospodářské části s letopisem 1795. Patro je roubené se zapuštěnou pavlačí. Západní strana návsi začíná jednopatrovým stavením č. p. 4 se zděným přízemím a roubeným patrem, s výraznou bedněnou lomenicí. Nevelkou náves pak uzavírá dům č. p. 5. Na severní, nejvýše položené straně návsi se nacházejí dva domy. Východ návsi uzavírají tři mohutná stavení, zajímavý dům č. p. 11 zdobený pilastry s kompozitními hlavicemi. Mimo náves stojí též hodnotné domy, na severu např. dům č. p. 10, který vznikl v pol. 18. století, nebo patrová chalupa č. p. 9 s volskými oky na střeše. Na jihovýchodním cípu návsi v zahradě se nalézá roubené patrové stavení č. p. 15. Na jihozápadě vesnice, kde vznikla řada zděných domků, stojí dům č. p. 18 se secesní fasádou.