Dělnická úrazová pojišťovna pro Moravu a Slezsko

Řadová pětipatrová budova je umístěna na východní straně širšího volného území se silniční komunikací a parkem, bezprostředně navazující na historické centrum města Brna. Do tohoto prostoru nazývaného Koliště (dříve Theresien Glacis) je orientováno hlavní jihozápadní průčelí, akcentované v ose a na bočních okrajích stavby trojicí rizalitů. Celkem devatenáctiosá fasáda je ovšem kromě tohoto vertikálního členění rovněž výrazně modelována horizontálně. Ve spodní části se nachází masivní dvoupodlažní sokl s pásovou bosáží. Na něj navazuje, oddělena průběžným dekorativním vlysem, ze kterého organicky v rizalitech vyrůstají prolamované parapety balkonů, další trojice podlaží. Jednotlivá patra tohoto pásu jsou sjednocena hladkou fasádou, jednotlivé okenní osy spínají vysoké podložené lezény. Pravoúhlá okna, pouze ve 3. podlaží rizalitu nad hlavním vstupem s půlkruhovým záklenkem, jsou do souvislých vertikálních pásů spojována prostřednictvím parapetních, resp. nadokenních výplní, v jejichž středu jsou osazeny drobné dekorativní terče geometrických tvarů. Nad vyloženou průběžnou korunní římsou, umístěnou na profilovaných kulovitých konzolách, se posléze nachází patrová atiková nástavba, završená nad rizality geometricky stupňovými věžovými pavilony. Čelní plocha před nevyšším pavilonem ve středu stavby je posléze obohacena o rozsáhlý figurální vlys s alegorií šesti profesí: zemědělec, kovář, horník, zedník, dělník, projektant. Hlavní vstup je umístěn v ose středního rizalitu, z jehož pětiosého taktu zabírá celkem rozsah tří os. Vlastní vstup, rozdělený na dvojici jednokřídlých dveří po stranách dvoukřídlých ústředních vrat, je vložen do pravoúhlé vpadliny a vnitřně rozdělen dvojicí pilířů s překladem, nad kterým se nachází okna nadsvětlíků, osvětlujících vstupní halu. Prosklené výplně vstupů i světlíků jsou kovové, s bohatým dekorem složeným ze stupňovitých či lineárně tepaných a propojovaných geometrických tvarů a obrazců. Na bocích je vstupní otvor orámován zdvojenými, stupňovitými bosovanými lezénami, na něž nad vstupem navazuje balkón s balustrádou z navazujících kosočtverců. Do vnitrobloku směrované severovýchodní dvorní průčelí je v ose rozšířeno o hmotu trojramenného schodiště s výtahy a následně ještě rozšířeno v hloubce parcely dvojicí příčných bočních křídel, vytvářejících tak v základním půdoryse budovy hmotu ve tvaru mírně redukovaného písmene E. Kompozici zde tvoří kontrast vysokých oken ústřední části s drobnými okénky v částech bočních. V dekoraci fasády se uplatňuje kontrast mezi hladkou omítkou ústřední části a pásy strukturované omítky na horní a dolní straně. Plochy nad a pod okny jsou zdobeny podloženými plastickými výplněmi geometrických tvarů (obdélníky, kosočtverce, ovály).