Dělnická úrazová pojišťovna pro Moravu a Slezsko

Řadová čtyřpatrová budova na půdoryse písmene U s příčným křídlem obráceným do ulice. Uliční průčelí je 19tiosé (3+4+5+4+3) a promodelováno je třemi rizality, z nichž ústřední je pětiosý a oba krajní tříosé. Rizality jsou akcentovány průběžnými balkony a v ústředních třech osách centrálního rizalitu je situován monumentální vstupní portál, nad kterým je vyzdvižen obdobný balkon. Sokl budovy, vyzdvižený na vysoké podnoži, tvoří spodní dvě podlaží, která jsou členěna pásovou bosáží. Od horních pater je oddělen průběžným dekorativním vlysem, ze kterého organicky vyrůstají prolamované parapety balkonů. Vstupní otvor v ústřední ose je doplněn vysokým nadsvětlíkem a od bočních částí s nadsvětlíky je oddělen mohutnými pilíři. Okna jsou obdélná dvoudílná a trojdílná, v prvním patře ústředního rizalitu jsou završená půlkruhovým záklenkem. Hlavní část průčelí s výrazným vertikálním členěním zahrnuje 2. až 5. patro a je završena vyloženou korunní římsou na profilovaných kulovitých konzolách. Jednotlivá patra spínají vysoké podložené lezény. Okna jsou do souvislých vertikálních pásů spojována prostřednictvím parapetních, resp. nadokenních výplní, v jejichž středu jsou osazeny drobné dekorativní terče geometrických tvarů. Na bočních částech fasády jsou výplně trojboké. Na korunní římse je vyzdvižena atika, která je nad ústředním rizalitem doplněna figurálním reliéfním vlysem, představujícím alegorie šesti profesí: (zleva doprava) zemědělce, kováře, horníka, zedníka, továrního dělníka a projektanta. Nad atikou se vypíná vysoká, nad rizality stupňovitá střecha, obložená plechovými nýtovanými deskami. Nádvorní průčelí je tvořeno odstupňovaným ústředním rizalitem příčného křídla, v jehož kompozici kontrastují vysoká okna ústřední části s drobnými okénky částí bočních. V dekoraci fasád se uplatňuje kontrast mezi hladkou omítkou ústřední části a pásy strukturované omítky na horní a dolní straně. Plochy nad a pod okny jsou zdobeny podloženými plastickými výplněmi geometrických tvarů (obdélníky, kosočtverce, ovály).