dělicí stěna

Dělící stěna se nachází západně od historického jádra města. Konstrukce je situována při ulici Školní a tvoří bariéru mezi obytným domem (č. p. 4271-4279) a administrativní budovou dnešního katastrálního úřadu (dříve Podnik výpočetní techniky). Na jižní straně stěna navazuje na pilíř v parteru administrativní budovy. Severní strana je otevřená, kdy podél parteru bytového domu vede pěší cesta do vnitrobloku. Zpevněná plocha je vyasfaltována. Ostatní plochy v okolí stěny tvoří zeleň v podobě zatravněné plochy. Liniová konstrukce s orientací sever-jih tvoří přímku o délce přibližně deseti metrů a výšce okolo dvou metrů. Stěna má nízký předsazený sokl, který jde jen minimálně nad okolní terén. Konstrukce je zakončena rovnou okapovou deskou s přesahem. Západní strana stěny je plasticky tvarována, naopak protější je čistá, rovná. Západní strana je výtvarně pojata, kdy hlavním motivem je abstrahovaná figura s roztaženými pažemi, která je ma pozadí půlkruhu, který je doplněn soustřednými segmenty. Figura je v prvním plánu plochy, půlkruh za figurou je ve vpadlém poly a vyplněn mozaikou. Základ mozaiky je v tmavě modré barvě u okraji jsou tři různě široké soustředné kruhy ve světlejší modré. Vnitřní hrana kruhových pásů je ostrá, vnější je pak v přechodu s pozadím. V rozmezí roztažených rukou figury jsou kruhové pásy doplněny na různých místech vždy trojice listů. Napravo od figury je v ploše vpadlý segment vyplněný mozaikou. Jde o barevný valér tří odstínů modré, kdy nejtmavší je při vnějším okraji plochy. V levé části se nacházejí dva vpadlé kruhové segmenty, kdy pouze vzdálenější od figury je vyplněn mozaikou. Opětovně se jedná o valér odstínů modré barvy s tmavší částí při vnějším okraji. Jde o pole které je tmavší. více tmavé a přechod je ostřejší. Konstrukci tvoří železobetonová konstrukce v kombinaci s místy, které jsou pokryty mozaikou. Beton je v přírodní barevnosti, mozaiku tvoří tři odstíny modré barvy.