Chrudim

Městská památková zóna zahrnuje území historického jádra v hradbách a části navazujících předměstí. Jádro (dnešní Chrudim I), vystavěné na ostrožně nad řekou Chrudimkou, si zachovalo středověkou strukturu, narušenou jen dílčími zásahy v minulosti (přestavba severovýchodního nároží v 19. a počátku 20. století) i v současnosti (zbourání a zastavění části uliční fronty ve Filištínské ulici, zástavba východní strany severovýchodního bloku Resselova náměstí). Členitost terénu a sevřenost objemu historické zástavby jádra vytváří cenné pohledové hodnoty, které nejsou prakticky narušeny. Dominantu tvoří gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie s dvouvěžím vytvářejícím v dálkových pohledech charakteristickou siluetu města. Právě hranice historické struktury byla určující při stanovení územního rozsahu zóny vyhlášené v roce 1990. Na severní a jihozápadní straně tvoří řeka Chrudimka přirozenou hranici zóny. Vodní prvky doplněné ještě městským náhonem při patě ostrožny vytvářejí v kontextu s urbanistickou strukturou nesmírně zajímavý fenomén, jehož potenciál je využit i při soudobých úpravách veřejných prostranství.