čerpací stanice Paseky

Přízemní zděná stavba nepravidelného půdorysu je završená sedlovými a pultovými střechami nově krytými plechem (červeně polévané šablony imitující pálenou tašku). K západnímu nároží komplexu přiléhá vysoké cihelné válcové komínové těleso kruhového půdorysu završené cimbuřím na krakorcích. Věž tvoří dva válce, vnější plášť s vnitřním komínovým tělesem. Nad úroveň cimbuří vystupuje ze středu hlava vnitřního komínového tělesa. Pod krakorci je úzkou římsou oddělen horizontální pruh s kruhovými slepými otvory. Ve čtyřech svislých osách prolamuje vnější plášť válce věže řada šesti půlkruhově ukončených slepých oken se záklenky. Vně je v úrovni patra věže viditelný prstenec římsy. Do komínového tělesa s vnitřním kovovým žebříkem vede z přízemí vstupní otvor z interiéru přiléhající místnosti. Na východní stranu věže navazuje zděná, bíle omítaná jednoosá utilitární stavba garáže s plechovými dvoukřídlými vraty. Za garáží navazuje převýšená věžička do formy posedu se stanovou střechou, po obvodu pláště na čtvercovém půdorysu je kryta bedněním a přístupná dřevěným schodištěm. Navazující zděná stavba s polopatrem je omítaná. Podél její jihozápadní strany byl v polopatře nově postaven dřevěný ochoz krytý pultovou střechou. Na jihovýchodním nároží je zachován původní historizující opěrný pilíř. Jihovýchodní strana je tříosá, se vstupními dveřmi a dvěma nově vsazenými obdélnými nečleněnými okny. Po celé délce byla přistavěna veranda s dřevěným zábradlím, krytá pultovou střechou nesenou dřevěnými sloupy. Severovýchodní strana východního křídla je tříosá, dvě původní obdélná, slepá okna s profilovaným ostěním a přímou nadokenní římsou s ušima, jedno obdélné okno vyměněno za nečleněné, bez šambrány. Dvě okna a vstupní dveře severovýchodní strany západního křídla jsou zakončena lomeným obloukem.