bývalá rychta

Samostatně ve svahu u silnice stojící přízemní dům, vystavěný na obdélném půdorysu ze smíšeného zdiva na vysokém náspu, vyrovnávající terén. Dům je v severní části podsklepený dvěma za sebou řazenými kamennými sklepy s valenou klenbou, z nichž jeden je zasypaný zeminou z přilehlého svahu. Štítově orientován stojí na mohutné kamenné podezdívce. Štítové průčelí orientované na jih je čtyřosé s obdélnými kastlovými třítabulkovými okny. Ve střední ose je mezi okny vytvořena ve svislém oválu nástěnná malba Panny Marie Immaculaty v doprovodu dvou andělů, stojící na zeměkouli obtočené hadem. Nároží jsou zaoblena a v omítce opatřena mělce vyhloubenými výsečemi. Profilovaná korunní římsa je tažena přes nároží. Bedněný štít je dvouosý s devítitabulkovými okny a několika otvory ve tvaru kvadrilobu. Západnímu průčelí v centrální ose nad průjezdem dominuje zděná vikýřová nadstavba o dvou okenních osách. V trojúhelníkovém štítu je prolomeno oválné okno. Průjezd vede celou příčnou osou domu a projevuje se v podélných průčelích prolomenými otvory se segmentovými záklenky a výplněmi dřevěnými dvoukřídlými vraty s paprsčitě dělenou horní částí. V bocích otvorů průjezdu jsou v líci zdiva vezděny pískovcové nákolníky. Pětiosé severní průčelí je z větší části bedněným štítem, založeným na kamenné podezdívce, jejíž součástí je schodiště. Šestitabulková okna jsou osazena v líci, horní má navíc půlkruhový nástavec. Východní průčelí je šestiosé. Fasáda je hladká, světlá, sedlovou střechu kryje eternit. Místnosti pohostinství se sociálním zázemím jsou opatřeny novými podhledy, kromě severního traktu, kde je situován jeden pokoj s valenou klenbou s výsečemi, prostory bývalé porážkárny také s výsečemi ve valené stlačené klenbě a úzká vnitřní chodba se stlačenou segmentovou klenbou, sloužící jako kotelna. Krov je konstruován v plných vazbách se stojatou stolicí.