Besední dům

Samostatně stojící budova no obdélném půdorysu, jejímuž vnitřnímu uspořádání dominuje sploečenský dvoupatrový sál v jižní polovině. Průčelí je ornamentálně komponováno na třech stranách obdobně - plasticky bosované přízemí s pravoúhlými okenními otvory s profilovanou šambránou odděluje od pater vyložená kordónová římsa. Patra s armovanými nárožími a rytou rustikou jsou rovněž prosvětelny pravoúhlými okenními otvory v prvním patře s výraznou šambránou, parapatem s balustrádou a dvojicí konzol nesoucí trojúhelný fronton a profilovanou šambránou v druhém patře. Budova je zavšena výraznou korunní římsou se štukovým dekorem a attikou s balustrádou ve vrcholu s vázami, karyatidami a atlanty. Jižnímu průčelí dominuje dvojice věží svírající mezi sebou uzavřenou patrovou arkádu.