areál kostela Nanebevzetí Panny Marie

Tribunový pozdně románský kostel Nanebevzetí Panny Marie z počátku 13. století je chrámem náležejícím původně k zeměpanskému dvorci, předchůdci hradu Veveří. Po vzniku hradu kostel sloužil jako farní chrám osady zaniklé během husitských válek r. 1428. Z románského kostela se dochovaly obvodní zdi kněžiště a lodi s panskou tribunou se vstupem v patře. V 1. polovině 15. století byla přistavěna jižní kaple (dnešní sakristie). Na přelomu 15. a 16. století pak byla přistavěna k západní části jižní stěny lodi nová kaple otevřená do lodi širokým lomeně zaklenutým otvorem. Západní štítové průčelí kostela je prolomeno lomeně zaklenutým portálem vstupu se zkoseným ostěním, výše v severní části průčelí je odkryto ostění z kamenných kvádrů zazděného pravoúhlého vstupu na panskou tribunu, ještě výše je západní průčelí prolomeno kruhovým okenním otvorem, štít kruhovým okenním otvorem s kamenným ostěním děleným kamenným ondřejským křížem. Do jižního průčelí kaple je v půlkruhově zaklenuté vpadlině s ostěním z kamenných kvádrů sekundárně osazen kamenný románský ústupkový portál s pravoúhlým vstupem a půlkruhovým tympanonem nesoucím plastické reliéfy berličkového kříže a dvojice lvů, slunce a měsíce. Východní stěnu sakristie zpevňují dva mohutné nakoso postavené nárožní opěráky. Na krakorcích spočívající východní štít nad nadezděným závěrem presbytáře je členěn křížícími se ohýbanými žebry, do jejichž vrcholu je vsazena kamenná maska s plastickým reliéfem lidského obličeje. Severní boční průčelí kostela člení předstupující tribunová západní část (tribunová část symetricky předstupuje i na jižní straně) a odsazení presbytáře. Při severní straně lodi je přizděna klasicistní náhrobní stéla s akroterií Jeana Noé Godefroi de Polier Vernanda pocházející z roku 1832. V apsidě se nachází dva pásy reziduálně dochovaných figurálních maleb s námětem postav apoštolů v horním pásu a Ukřižování a trůnící Panny Marie ve spodním pásu. Loď má kasetový strop s malovanými výjevy ze života Krista a Panny Marie. Sakristie je zaklenuta křížovou žebrovou klenbou se žebry klínového profilu s výžlabkem a zkosením protínajícími se ve středním kruhovém svorníku. Na stěně sakristie se nachází výmalba sedmi konsekračních křížů a renesanční rudkou psané nápisy a kresby. V lodi se nachází dřevěná kruchta s parapetem zdobeným malovanými akantovými rozvilinami.