altán

Na svažité ploše zámeckého parku je umístěna drobná stavba zděného altánu situovaná ne hraně terénního zlomu, kde se na západní a jižní straně mírně klesající svah láme do prudšího srázu. Poměrně zřetelná hrana zlomu odpovídá linii původního nedochovaného ohrazení barokní zahrady rozkládající se jižně od komplexu zámku; ohrazení zahrady přibližně lichoběžníkového tvaru bylo na jižní straně opatřeno v nárožích válcovými věžičkami. Zatímco východní věžička se nedochovala, západní přežila do současnosti jako součást stavební konstrukce altánu. Z původní věžovité stavby se dochoval půlkruh vysunutý do svahu doplněný někdy v 2. třetině 19. století hranolovým přístavkem. Vznikla tak voluptární stavba obdélného půdorysu s půlkruhovým závěrem vysunutým na vysokém soklu do prudce spadajícího svahu. Dvouprostorová přízemní budova z cihlového zdiva na soklu ze zdiva lomového (s cihlovými vysprávkami) je kryta sedlovou střechou nízkého sklonu, která přechází nad závěrem do tvaru poloviny kuželu. Střecha je prolomena hranolovým tělesem komínu. Průčelí budovy jsou prolomena pouze velkým pravoúhlým otvorem vstupu zabírajícím větší část plochy štítového průčelí orientovaného do původní starší ohrazené plochy zahrady a na osově opačné straně okenním otvorem v půlkruhovém závěru umožňujícím vyhlídku do části přírodně krajinářského parku ve stráni údolí řeky Svitavy. Štítové průčelí člení dvojice nárožních pilastrů flankující velký vstupní otvor. Římsové hlavice pilastrů nesou kladí završené ořímsovaným trojúhelníkovým štítem prolomeným kruhovým otvorem s omítkovou šambránou. Pravoúhlý okenní otvor v závěru stavby je opatřen kamenným ostěním s lištou a shora je rámován vyloženou profilovanou návojovou římsou pravoúhle zalomenou do krátkých výběžků spadajících podél bočního ostění okna. Stěny mimo štítové průčelí završuje fabionová římsa. Interiér se člení na prědní větší obdélnou prostoru otevřenou velkým otvorem do zahrady a zadní místnost s vyhlídkovým oknem přístupnou vstupem s místnosti přední. Průchod mezi oběma, místnostmi uzavírají dřevěné dvoukřídlové dveře s lícovou stranou v podobě žaluziových okenic, zárubeň je nahoře segmentově tvarovaná. Střešní krytinou je eternit.