1595985020 - fara
katalogové číslo
1595985020
název
fara
kraj
Středočeský kraj
okres
Benešov
obec
Vrchotovy Janovice
část obce
Vrchotovy Janovice
katastrální uzemí
Vrchotovy Janovice
adresa
č.p. 98
stupeň památkové hodnoty
hodnotný
význam památkové hodnoty
lokální
typ
fara
kategorie
areál
památkově chráněno od
2. 9. 2016
existující
ano
zpřístupnění objektu
ne
sloh
baroko

anotace

Areál s farou, ohradní zdí a hospodářskou budovou. Farní budova je barokní stavbou z 80. let 18. století, podle dokladů přestavěnou ze středověké mešní kaple sv. Maří Magdaleny.

popis památkové hodnoty

Ze stavebně historického a urbanistického hlediska hodnotnou barokní stavbou z 80. let 18. století, podle dokladů přestavěnou ze středověké mešní kaple sv. Maří Magdaleny.

stav zachování památkové hodnoty

Z exteriéru a podle archivních podkladů budova nebyla dotčena výraznějšími stavebními úpravami, které by změnily její původní charakter.

popis

Areál farní budovy (fara, hospodářská budova, vjezdová brána, ohradní zeď) je situován v historickém jádru obce, jižním směrem naproti kostelu sv. Martina. Patrová fara obdélného půdorysu, postavená na vyvýšenině v odstupu od uliční čáry, směřuje podélným severním průčelím ke komunikaci (oddělující areál fary od ohrazeného kostela se hřbitovem a márnicí). Budova vyzděná z lomového kamene, místy z cihlového zdiva, je opatřena omítkou s okrovým nátěrem. Průčelí jsou hladká, bez okenních šambrán. Stavbu člení sokl a fabionová korunní římsa s lištou. Podélná průčelí jsou o třech osách, štítová průčelí o dvou okenních osách. Na pohledově exponované stavbě se sedlovou střechou krytou bobrovkami, upoutávají pozornost mírně zvlněné dvouetážové štíty s lisénovými rámci a čučky ve vrcholu. Zatímco východní štít do dvora je prolomen jednoduchým obdélným oknem, západní štít je v dolní části opatřen nikou protnutou římsičkou a v horní části s kruhovým větracím otvorem. Uprostřed pohledového severního průčelí vyniká kamenný pravoúhlý portál s profilací. Dřevěné vstupní dveře jsou dvoukřídlé, se čtvercovými a obdélnými profilovanými výplněmi. Obdélná okna, osazená ve špaletách, jsou dvoukřídlá, dvojitá, místy starší šestitabulková, místy již jednodušší dvoutabulková. Součástí areálu je i nevelká hospodářská budova, situovaná východně od fary. Pozornost zasluhuje z důvodu, že je ve shodném rozsahu zakreslena již na mapě stabilního katastru ze 40. let 19. století. Při základním ohledání z exteriéru je zřejmé, že se zachovala v autentickém stavu. Tradiční hmota hospodářského stavení je ve vztahu k budově fary velmi důležitá, neboť souvisí se stavebně historickým vývojem areálu s jeho hospodářským zázemím, a vytváří východní hranici usedlosti. Tato přízemní hospodářská budova obdélného půdorysu je situovaná v odstupu kolmo k budově fary. Je vyzděna převážně z lomového kamene (místy z cihel) a opatřena vápennou omítkou. Západní průčelí, otočené do dvora, je o třech osách, s vjezdem zakončeným segmentovým obloukem a obdélnými vstupy s dřevěnou zárubní a původními jednokřídlými dveřmi. Východní průčelí, viditelné z ulice, je bez okenních i vjezdových otvorů. Valbovou střechu kryje novodobá drážková krytina. K budově na severní straně navazuje drobný přístavek chléva s pohledově viditelným základem střešní konstrukce a pultovou stříškou. Přístavek, nepochybně o několik let mladší než hospodářská budova (což dokládá Situační mapa polností dvora Janovice z roku 1836), je půdorysně zachycen na mapě stabilního katastru a navazuje na pilíř vjezdové brány. Další součástí areálu je vjezdová brána při faře a hospodářské budově, vyzděná ze smíšeného zdiva, a dále ohradní zeď z lomového kamene při farní zahradě na západní straně areálu, tedy při nejmalebnějším štítovém průčelí fary. Velkoryseji působí ohradní zeď před hlavním průčelím fary, směřující k areálu kostela sv. Martina. Zeď obíhá pozemek předzahrádky nepravidelného téměř obdélného tvaru a vede až ke komunikaci. Sestává z poměrně vysoké tarasní zdi z lomového kamene a navazujícího oplocení z plného cihlového zdiva, členěného hranolovými pilířky v pravidelném odstupu.

Památková ochrana

  • 105904 - fara »

    - kulturní památka
    - prohlášeno kulturní památkou Ministerstvem kultury

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 5689, Janovice, ves, Vrchotovy Janovice, Benešov, Středočeský kraj

Regiony

stáhnout data v .xls