1000132240 - kostel Povýšení sv. Kříže
katalogové číslo
1000132240
název
kostel Povýšení sv. Kříže
kraj
Pardubický kraj
okres
Svitavy
obec
Litomyšl
část obce
Litomyšl-Město
katastrální uzemí
Litomyšl
adresa
Šantovo nám.
stupeň památkové hodnoty
hodnotný
význam památkové hodnoty
regionální
typ
kostel
kategorie
areál
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano

anotace

Nynější děkanský kostel vznikl renesančními a barokními přestavbami středověkého klášterního kostela augustiniánů z let 1356-78. Významná architektonická památka s kvalitní interiérovou výzdobou.

popis památkové hodnoty

Významná architektonická památka s kvalitní interiérovou výzdobou.

stav zachování památkové hodnoty

Dobrý stav.

popis

Původně konventní augustiniánský kostel (dnes děkanský) byl založen v roce 1356. Hlavní etapa stavby kláštera konventem probíhala v letech 1356-1378. Komplex byl zdevastován během husitských válek a následně několikrát vyhořel. Byl tedy často upravován, a to jak v renesanci, v baroku i v 19. století. Z první (hlavní) etapy se zachoval fragment monumentálního portálu v západní předsíni kostela (Portál s fiálami po stranách býval hrotitý, profilovaný hruškovci oblounem a výžlabky.) kaple sv. Josefa přiléhající k presbytáři v úseku napojení původního východního křídla konventu, sakristie a kaple sv. Markéty nacházející se v budově proboštství, spojené se sakristií průchodem v patře. Kostel je orientovanou třílodní bazilikou s dlouhým polygonálním presbytářem (pětibokým) s opěráky. Boční lodě mají poloviční výšku i šířku hlavní lodi. Z jižní strany přiléhá k presbytáři kaple sv. Josefa, která na jihu sousedí se čtvercovou sakristií. K bočním lodím přiléhají na severu a na jihu předsíňky. Pohledově dominantní je západní průčelí s předsazenou asymetricky situovanou věží a neogotickým oknem v ose. K tomuto průčelí byla druhotně přistavěna renesanční předsíň s bohatě sochařsky zdobeným edikulovým portálem z roku 1601. Boční fasády jsou nečleněné. Opěráky presbytáře jsou dvakrát odstupněné, trojdílná hrotitá okna byla při renesanční úpravě snížena. Jižní renesanční předsíň z roku 1522 s mírně hrotitým portálem a měkce profilovaným ostěním je završena atikou s obloučkovým štítem. Klenby bazilikálního trojlodí a polygonálního presbytáře jsou valené s výsečemi. Presbytář je od trojlodí oddělen triumfálním hrotitým obloukem se zkoseným ostěním. Protilehlá (západní) hudební kruchta z počátku 16. století s vysunutým středem se štukovou výzdobou je podklenuta valenou klenbou s jednoduchým zrcadlem ve vrcholu. Hlavní loď je otevřena do bočních lodí mírně hrotitými oblouky na hranolových pilířích. Severní boční loď je sklenuta křížovými klenbami na žebrech hruškového profilu. V 16. století do ní byla vestavěna literátská kruchta, podklenutá renesančními křížovými klenbami s plochými lištami na hranách. Podobně je sklenuta i jižní boční loď. Podvěží je otevřeno do lodi hrotitým obloukem se zkoseným ostěním a je sklenuto polem křížové klenby na klínových vyžlabených žebrech vybíhajících z figurálních konzol. Jižní předsíň je sklenuta jedním polem křížové žebrové klenby. Na svorníku je znak Kostků z Postupim. Portál ze 16. století spojující předsíň s boční lodí má měkce profilované ostění. Severní předsíň je zaklenuta hřebínkovou klenbou s hvězdovým vzorcem. S lodí je spojena půlkruhovým vchodem s vyžlabeným ostěním. Kaple sv. Josefa je spojen s presbytářem pozdně renesančním portálem z roku 1605. Západní předsíň kaple (Sklenutá jedním polem křížové klenby s klínovými žebry.) s pozdně gotickým portálkem v jižní stěně se otvírá do lodě kaple hrotitým obloukem se zkoseným ostěním. Loď je zaklenuta třemi poli křížové klenby s klínovými žebry (Žebra jsou zakončena ostruhovou patkou, svorníky jsou kruhové), pětiboký závěr presbytáře s paprsčitými žebry (hruškový profil) sbíhajícími se okruhového svorníku je doplněn jedním polem křížové klenby hruškového profilu. Ve vrcholech čelních oblouků jsou figurální masky. Žebra vybíhají z oblých a svazkových přípor přerušených vegetabilními hlavicemi. Hrotitá okna závěru mají původní ostění, ale v minulosti byla druhotně zbavena kružeb. Triumfální oblouk je hrotitý, neprofilovaný. Na jižní straně přiléhá ke kapli čtvercová sakristie – přístupná pravoúhlým portálkem s profilovaným ostěním. Čtyřmi poli křížové klenby s klínovými žebry je sklenuta na střední pilíř. Ve východní stěně sakristie jsou dvě dvoudílná hrotitá okna s původními kružbami. Schodiště ke kostelu je situováno do Šantova náměstí, překonává několik metrů mezi komunikací a terasou s nástupem do kostela. Skládá se ze dvou ramen, která stoupají z úrovně komunikace hloubkově (vzhledem k orientaci kostela),následuje rovná, příčně položená podesta, a za ní další stupně, obě ramena se setkávají ve druhé podestě, odkud stoupá už jen jedno schodiště, opět orientované hloubkově. Schodištní stupně i zábradlí, prolamované oválnými otvory, je vytvořeno z pískovce.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 8610, Litomyšl, město, Litomyšl, Svitavy, Pardubický kraj
  • Kód CZ 8612, Litomyšl, hl. městská čtvrť, Litomyšl, Svitavy, Pardubický kraj

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Seznam pramenů/literatury (Carmen)

Události

  • operativní průzkum a dokumentace - 2008/2009

    statické zajištění věže a části kostela a oprava omítek

stáhnout data v .xls