1000134214 - hrad
katalogové číslo
1000134214
název
hrad
kraj
Karlovarský kraj
okres
Cheb
obec
Cheb
část obce
Cheb
katastrální uzemí
Cheb
typ
hrad
kategorie
areál
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano
sloh
románskogotický

anotace

Chebský hrad byl vystavěn na místě staršího objektu ke konci 12. století Fridrichem Barbarossou. Jde o jediného zástupce štaufské císařské falce na našem území.

dějiny

Velkolepé a jedinečné dílo štaufské stavební huti v Bavorsku, které ojediněle překročilo hranici směrem na východ. Není pouze lokální hradní architekturou dnešní městské památkové rezervace v Chebu, ale jedná se o jedinečnou stavební památku v Čechách. Především budovou paláce, kaplí a Černou věží je chebský hrad dokladem tzv. štaufské architektury v přelomovém období pozdní romaniky a gotiky. Zvláště cenná je tu kaple, a to především její interiéry – pozdně románské přízemí a kněžiště v patře, raně gotická trojlodí patra. Zvláště toto patrové trojlodí kaple je daleko nejranějším a u nás úplně ojedinělým dokladem nástupu gotiky, ještě ve 12. století, i když naše historie umění tradičně tento projev nazařazovala mezi české umění, protože tehdy bylo ještě na území římsko-německé říše a dokonce jeho stavebníkem byl císař Fridrich I. Barbarossa. Pozdější úpravy už jsou druhotné svým významem, z nich ještě nejhodnotnějším je raně barokní úprava na pevnost.

stav zachování památkové hodnoty

Vlastník město Cheb provádí každoročně opravy v řádech milionů Kč, stav k roku 2007 je dobrý, je nutné provést geodetické měření paláce zda nedochází k pohybům, město Cheb se snaží získat prostředky na opravy z různých dotačních titulů.

popis

Hrad sestává z paláce, hradní kaple, Černé věže a pláště opevnění s kasematy. Areál je uzavřen opevněním, dnes sestávající z vnitřní zděné kurtiny na jižní straně a z vnější kurtiny na straně k Ohři a valu s vysokým náspem na západě. Na severní a východní straně je situována silná zeď z lomového zdiva. Z jižní strany je zachován hradní příkop, přes nějž je od jihu přístup do hradu přes dřevěný most do valeného průjezdu. Na místě starého slovanského hradiště z 9. století byl postaven hrad Děpoltem III. z Giengenu a Vohburgu roku 1125. V letech 1179–1188 byla zahájena stavba štaufské falce římsko-německým císařem Fridrichem I. Barbarossou. Kaple jako nedílná součást hradu byla postavena v letech 1189–1197. Hrad vyhořel v r. 1474, v l. 1475–1490 byl palác zvýšen o hrázděné patro a přistavěny hospodářské budovy ve hradním areálu a také věže Skalní a Mlýnská před hradem. Od konce třicetileté války hrad systematicky přestavován na pohraniční pevnost (do r. 1643 první etapa, podle tohoto letopočtu vytesaného nad vchodem do kasemat pod Černou věží, v l. 1675–1700 byl hrad obestavěn dosud zachovanými pevnostními zdmi, příkopem a portálem s mostem, kudy vede dnešní přístup do hradu). Od r. 1742 hrad postupně pustl. V r. 1774 byla Černá věž opatřena horní cihlovou nástavbou. Kaple byla původně zasvěcena sv. Erhardu a sv. Uršule, restaurována v l. 1818 a 1856. Hrad byl opraven v r. 1895.

Objekty areálu/souboru

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 5172, Cheb, město, býv. statutární, Cheb, Cheb, Karlovarský kraj
  • Kód CZ 25677, Cheb, býv. hl. městská čtvrť, Cheb, Cheb, Karlovarský kraj

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Seznam pramenů/literatury (Carmen)

Události

  • operativní průzkum a dokumentace - 2005

    terénni úpravy

Využití

  • Slouží jako prohlídkový okruh pro návštěvníky, turisty, mládež a jako místo pro konání kuturních akcí.

stáhnout data v .xls