1000157757 - venkovská usedlost
katalogové číslo
1000157757
název
venkovská usedlost
kraj
Pardubický kraj
okres
Chrudim
obec
Skuteč
část obce
Lešany
katastrální uzemí
Lešany
adresa
č.p. 16
stupeň památkové hodnoty
hodnotný
význam památkové hodnoty
regionální
typ
usedlost
kategorie
areál
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano

anotace

Venkovská usedlost s volnou zástavbou dvora a zděným klasicistním obytným domem z pol.19. století. Průčelí domu má charakteristického štukovou výzdobou z dílny místních řemeslníků.

popis památkové hodnoty

Jeden z několika zachovalých areálů usedlostí z 19. stol. se zděným domem, typických pro tuto oblast.

stav zachování památkové hodnoty

6/2005 : usedlost trvale obydlena, hospodářské budovy slouží ke svému účelu (chov hospodářských zvířat, uskladnění výpěstků, uložení mechanizace) - stav odpovídající průběžné údržbě

popis

Areál usedlosti tvoří vlastní obytný dům vzadu s chlévy. Stodoly napojené v pravém úhlu a samostatně stojící kůlny. Stodola je mohutná hospodářská budova, zděná, omítaná hladkou vápennou omítkou s bedněným přístavkem a sedlovou střechou krytou taškami. Kůlna je hospodářská budova opět zděná, která má nádvorní průčelí řešeno volně, částečně zděnými omítanými nosnými sloupky a v mezipatře a po stranách bedněným. Chlívky jsou zděné, s bedněnými štíty, omítané hladkou vápennou omítkou, s jednoduchými okenními a dveřními otvory a se sedlovou střechou krytou eternitem. Všechny tyto budovy spolu tvoří uzavřený skupinový dvůr. Obytné stavení : Téměř volně stojící (pouze k zadnímu nároží připojená stodola) obdélná přízemní, zčásti podsklepená stavba, opatřená bílou vápennou omítkou. Dispozice jedno- až dvoutraktová, se vstupní síní. I n t e r i é r : Sklep : pro průzkum nepřístupný. Přízemí : mezi trámy hlavní světnice, dnes přepažené, jsou vložené uzoučké rámce. vstupní síň je plochostropá, v drobných prostorách při ní je nevysoká placka a fabionový strop, nahoře zalomený a odsazený. přední chlév klenutý segmentově, zadní dvěma nízkými plackami dělenými stlačeným pasem. Krov : konstrukčně velice úsporný, v plných vazbáchje vložená ležatá stolice s pásky, nesoucími vaznici, v prázdných vazbách, které jsou po třech, jsou pouze krokve a krátčata. Štíty cihelné, neomítané. E x t e r i é r : Dvorní průčelí tvoří vlevo dveře chléva, dále dvě dvojtabulková ležatá okénka, novodobé, z části prosklené dveře na půdu, další novodobé dvoukřídlé dveře zčásti prosklené s úzkým nadsvětlíkem, do síně a vpravo trojdílné okno. Přesah střechy je podbedněný. Jižní štítové průčelí je trojosé, přízemí nezdobené, s dvojdílnými okny, ukončené hrubě profilovanou římsou, zastřešenou bobrovkymi. Štít s přesahem střechy je dvojosý, pokrytý drobným dekorem. Po horních okrajích štítu a pak ve dvou úrovních vodorovně nad okny drobný obloučkový vlys, mezi okny a ve vrcholu vloženy osmicípé hvězdičky, mezi vlysy dnes zazděné převýšené půlkruhové okénko v drobně profilovaném šambráně a s porušenou parapetní hranolovou římsou, pod hvězdičkou ve štítě jsou dva vystupující čtverečky. Dvě dvojdílná okna, lemovaná šambránou s lištou, jsou posazená na průběžnou tenkou hranolovou římsu. Nátěr bílý, v přízemí prosvítá nátěr světle okrový. Východní průčelí je sedmiosé, má vysazený sokl, v 1. ose zaslepené okno se segmentovým záklenkem, ve 2. - 5. ose dvojdílná okna bez zdobení, v posledních dvou osách devítitabulková okénka v rozšířené vpadlé ploše se segmentovým záklenkem. Severní štítové průčelí je v přízemí bez otvorů, nad ústupkem jsou ve štítě parketově skládaná dvířka a nejvýše kruhový otvor. Střecha je sedlová, krytinu tvoří bobrovky. K budově se krátkým krčkem připojuje obdélná stodola se sedlovou střechou, pokrytou raženými taškami, zděná s rozměrnými vraty, parketově skládanými. Východní štítové průčelí je v přízemí částečně zbavené omítky : kamenné zdivo ze dvou fází, původně tu byly široké pilíře, později dozděné až na úzký větrák s cihelnými špaletami, štít snad i cihelný s hladkou nažloutlou omítkou, ve štítě do trojúhelníku uspořádaná tři drobná půlkruhová okénka.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 8088, Lešany, ves, Lešany, Chrudim, Pardubický kraj

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Využití

  • 6/2005 : trvalé bydlení

stáhnout data v .xls