1000026108 - kostel sv. Mikuláše
katalogové číslo
1000026108
název
kostel sv. Mikuláše
kraj
Moravskoslezský kraj
okres
Nový Jičín
obec
Fulnek
část obce
Vlkovice
katastrální uzemí
Slezské Vlkovice
kategorie
objekt
památkově chráněno od
24. 11. 2017
existující
ano

anotace

Zděný jednolodní podélný kostel postavený v roce 1804 podle plánů Augustina Thalherra, upravený v 1. třetině 20. století. Objekt je ukázkou klasicistní venkovské sakrální architektury.

historický vývoj

Kostel byl postaven v r. 1804 na místě původně dřevěného kostela podle plánů stavitele Augustina Thalherra. V r. 1806 se zřítila nově postavená kostelní věž a musela být postavena znovu. K další přestavbě věže došlo na konci 19. st. nebo v průběhu 1. třetiny 20. století. Ve stejném období byla pravděpodobně vyměněna okna, upravena fasáda, položena břidlicová dlažba a provedena šablonová výmalba.

popis památkové hodnoty

V dispozici, hmotovém rozvrhu a v konstrukcích dochovaný kostel z r. 1804. Objekt se řadí k ukázkám regionální klasicistní venkovské sakrální architektury. Autorem projektu kostela byl Augustin Thalherr (1771-1824), příslušník třetí generace rozvětveného stavitelské rodu, usazeného ve Fulneku. Rod Thalherů se od poloviny 18. do pol. 19. st. významnou měrou uplatňoval ve stavebním dění na střední a severní Moravě.

popis

Přibližně orientovaný zděný venkovský kostel stojící nad potokem v severní části obce Vlkovice, při cestě vedoucí do Heřmanic u Oder. Kostel byl postaven převážně z cihelného, místy ze smíšeného zdiva. Jedná se o jednolodní stavbu podélného půdorysu, s užším přímočaře ukončeným presbytářem se seříznutými nárožími, završenou sedlovou zvalbenou střechou. Ze vstupního průčelí vyrůstá dvoupatrová věž, zakončená jehlancovou střechou vrcholící makovicí s křížem. Druhá makovice, s korouhvičkou a datací 1804, připevněná do hřebene střechy akcentuje závěr kostela. Ze severu k presbytáři přiléhá podélná sakristie s valbovou střechou. Na střešních konstrukcích jednotlivých částí stavby je položena plechová krytina. Vstupnímu průčelí dominuje široký jednoosý rizalit. Ve středu rizalitu se nachází vpadlá obdélná plocha, v ní vsazen kamenný pravoúhlý portál, nad ním přímá profilovaná římsa opticky vynášená dvojicemi plochých konzolek. Nad římsou se v omítce rýsuje příčně obdélné parapetní pole, vyplněné jednoduchými, symetricky rozmístěnými geometrickými motivy. Parapetní pole ukončeno přímou profilovanou podokenní římsou, která vynáší velké podélné okno lemované šambránou. Plášť věže pojednán horizontálními články (ploché soklové pásy, profilovaná kordonová a korunní římsa), které odpovídají vnitřnímu rozdělení na patra. Dolní patro věže na vstupním průčelí prolomeno kruhovým oknem. Zvonové patro na všech stranách otevřeno vysokými půlkruhově ukončenými okny, nad kterými jsou v omítce modelované kruhy. Okna obou pater rámována šambránami, v kompozici plochy po stranách doplněna reliéfními podélnými rámci. Boční fasády symetrické tříosé, členěné průběžným soklem a profilovanou korunní římsou. Na jižní fasádě v levé krajní ose nad sebou prolomena dvě pravoúhlá okna rozdílné velikosti, osvětlující boční prostory vložené do nároží stavby. Okna dřevěná, s pevným sloupkem, k němuž se dovírají dvě křídla, členěná do tabulek, zavěšená na zapuštěných závěsech se zaoblenými konci. V obvodové zdi lodi proražena dvě podélná dřevěná okna s pevným křížem a čtyřmi křídly, členěnými do tabulek, zavěšenými také na zapuštěných závěsech s oblými konci. Kolem okenních otvorů dochováno článkoví: podokenní římsy s čabrakami zdobenými historizujícími motivy (zubořez, oválné terče s volutami), profilované šambrány, paprsčité motivy a čtvrtkruhy v plochách vyzděných záklenků. Okno stejného typu včetně výzdoby vsazeno do jižní stěny presbytáře. Pod oknem situován vstup se segmentovým záklenkem. Na severní fasádě osazena okna totožná jako na jižní, ovšem bez výzdobného aparátu. Krajní okno severního průčelí osvětlující schodiště na kruchtu je dřevěné čtyřkřídlé, zavěšené na vnějších kovaných závěsech, k pevnému kříži přitahované obrtlíky. Nad ním umístěné okno vedoucí na schodiště do podkroví je menší velikosti, dřevěné dvoukřídlé, segmentově ukončené, zavěšené na vnějších kovaných závěsech, k pevnému sloupku rovněž přitahované obrtlíky. Hlavní vstup do kostela vložen do kamenného portálu s ušima, profilovanou lištou a klenákem zdobeným reliéfní rozetou. V ostění jsou na vnějších kovaných pásových závěsech zavěšeny dvoukřídlé dřevěné dveře, chráněné novodobou kovovou mříží. Konstrukce dveří dvouvrstvá, na pohledové straně prkna šikmo skládána na osu dveří, zámek novodobý.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 14718, Slezské Vlkovice, ves, Slezské Vlkovice, Nový Jičín, Moravskoslezský kraj

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Události

  • vznik - 1804

    stavitel: Thalherr Augustin

stáhnout data v .xls